Serveis

Consultoria i Planificació estratègica

 • Assessorament i acompanyament per empreses en processos de negociació (fusions, adquisicions i venda).

 • Plans de viabilitat econòmica – financers per nous projectes i inversions.

 • Estudis econòmics - fiscals per empreses existents i/o empreses amb intenció de traslladar-se al Principat d’Andorra.

 • Valoració d’empreses i patrimoni.

 • Plans de desenvolupament estratègic empresarial i anàlisi de projectes. Desenvolupaments, seguiment i supervisió.

 • Plans de tresoreria, assessorament en la cerca de finançament i reestructuració del deute.

 • Creació de empreses.

 • Reporting financer.

 • Identificació de riscos, Disseny i implementació de sistemes de control intern.

 • Optimització de recursos i de processos productius.


Serveis

Compliance

TAX Compliance per a persones físiques i/o jurídiques:

 • Representació fiscal

 • Elaboració i presentació de declaracions fiscals (IGI, IS,...)

PBC/FT Compliance per subjectes obligats (Prevenció de Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme):

 • Desenvolupament de protocols d’actuació per departaments o àrees de negoci:

 • Establir controls per identificar qualsevol operació inusual o inesperada que doni lloc a una sospita de blanqueig de diners o valors o de finançament del terrorisme.

 • Desenvolupament de Procediments i controls interns per a subjectes obligats.

 • Manteniment/actualització dels procediments establerts d’acord amb la legislació i normativa vigent.

 • Documentació i implementació de polítiques internes i procediments de control en les matèries següents:

 1. Política d’admissió de clients basada en l’avaluació i la gestió de riscos.

 2. Diligència deguda respecte a la identificació del client i el beneficiari efectiu.

 3. Obtenció de la informació i verificació de la identitat del client i el beneficiari efectiu.

 4. Mesures de confidencialitat, conservació de documents i actualització de dades.

 5. Procediment intern i canal de comunicació d’ indicis de possibles operacions sospitoses per l’OCIC (Òrgan de control i comunicació interna) i implementació de mesures de confidencialitat.

 6. Canal i procediment de comunicació d’operacions sospitoses amb la Uifand.

 7. Canal per a la comunicació d’infraccions a escala interna.

 8. Polítiques i procediments interns adequats per assegurar alts estàndards ètics en la contractació d’empleats, directius i agents tenint en compte la magnitud del negoci.

 • Revisió i actualització de processos de Compliance (PBC/FT) ja establerts.

 • Assessorament / acompanyament en processos de Declaracions de sospita


Serveis

Assessorament comptable, Due Diligence & Auditoria

Anàlisi i elaboració d’informes d’Auditoria, Due Diligence, Revisions limitades i Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Revisió limitada dels comptes anuals o estats financers.

Assessorament i coordinació en la elaboració de CCAA.

Assessorament o prestació de serveis de control de gestió i/o auditoria interna.


Serveis

Formació per empreses i particulars

Comptabilitat General (PGCA i NIIF)

Comptabilitat de costos i analítica

Fiscalitat

Economia (Microeconomia, Macroeconomia)

Finances

Matemàtiques financeres

Auditoria

Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Formulari de contacte

Contacta'ns

Pots utilitzar aquest formulari per posar-te en contacte amb nosaltres.

Moltes gràcies!

Ens posarem en contacte amb tu ben aviat.